Буддийские Мантры Монахов Китая Высшая мантра Авалокиесвара Сахасранетра - буддийские мантры монахов песни скачать

Вы сейчас находитесь на странице, где можете скачать и прослушать Буддийские Мантры Монахов Китая - Высшая мантра Авалокиесвара Сахасранетра в mp3, также у вас есть возможность смотреть видеоклип к этой песни без авторизации и в хорошем качестве.

Исполнитель: Буддийские Мантры Монахов Китая

Название mp3: Высшая мантра Авалокиесвара Сахасранетра

Длительность: 03:15

Добавлен: 2015-05-31

Прослушали: 518

Скачать

Все песни исполнителя Буддийские Мантры Монахов Китая
Текст песни:

arya-avalokitesvaro bodhisattvo gambhiram prajnaparamitacaryam caramano
vyavalokayati sma: panca-skandhas tams ca svabhavasunyan pasyati smaiha sariputra rupam sunyata sunyataiva rupam, rupan na prithak sunyata
sunyataya na prithag rupam, yad rupam sa sunyata ya sunyata tad rupam;
evam eva vedana-samjna-samskara-vijnanam.

iha sariputra sarva-dharmah sunyata-laksala, anutpanna aniruddha, amala
avimala, anuna aparipurnah.

tasmac Sariputra sunyatayam na rupam na vedana na samjna na samskarah
na vijnanam. na caksuh-srotra-ghrana-jihva-kaya-manamsi. na
rupa-sabda-gandha-rasa-sprastavya-dharmah. na caksur-dhatur yavan na
manovijnana-dhatuh. na-avidya na-avidya-ksayo yavan na jaramaranam na
jara-marana-ksayo. na duhkha-samudaya-nirodha-marga. na jnanam, na
praptir na-apraptih.tasmac Sariputra apraptitvad bodhisattvasya prajnaparamitam asritya
vibaraty acittavaranah. cittavarana-nastitvad atrasto
viparyasa-ati-kranto nistha-nirvana-praptah.

tryadhva-vyavasthitah sarva-buddhah prajnaparamitam asritya-anut-taram
samyaksambodhim abhisambuddhah.tasmaj jnatavyam: prajnaparamita maha-mantro mahavidya-mantro
'nuttara-mantro samasama-mantrah, sarva-duhkha-prasamanah, satyam
amithyatvat. prajnaparamitayam ukto mantrah. tadyatha:

gate gate paragate parasamgate bodhi svaha!

Клип Мантра Буддийских Монахов.

Похожее:
Добавить комментарий